Používame štatistiky Google Analytics a súbory cookie pre váš lepší používateľský zážitok. Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním. Ukladanie súborov cookie si môžete nastaviť či vypnúť vo vašom prehliadači. Viac informáciíx

Ochrana osobných údajov

Spoločnosť a jej kontaktné údaje (prevádzkovateľ)

Obchodné meno LEGART Medical s.r.o.
Sídlo Nitrianska 3, 821 08 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika
IČO 46 442 316
DIČ 2023 384 286
IČ DPH SK2023 384 286
Zapísaná v ORSR OS BA I, Oddiel Sro, Vložka č. 77532/B
Štatutár Erika Petrleničová a JUDr. Zuzana Bukvišová, konateľ
E-mail fytozym@fytozym.sk
Telefón 0918 557 447, 0905 420 485

Nižšie sú opísané všetky informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje, prečo tak robíme, komu ich poskytujeme a vaše práva, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov. V prípade, ak máte ďalšie otázky ohľadom spracúvania vašich otázok, zašlite nám ich na emailovú adresu: fytozym@fytozym.sk.

I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE

Prevádzkovateľom je naša spoločnosť LEGART Medical s.r.o. tak ako je vyššie špecifikovaná.

My sme podľa GDPR prevádzkovateľom, pretože spracúvame vaše osobné údaje vo vlastnom mene a určujeme účel a podmienky ich spracúvania.

Vy ste podľa GDPR dotknutou osobou, pretože poskytujete svoje osobné údaje.

II. ÚČEL, PRÁVNY ZÁKLAD, DOBA A NEVYHNUTNOSŤ SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Odoslaním objednávky alebo iným úkonom, ktorým nám poskytujete vaše osobné údaje, potvrdzujete: (i) že máte minimálne 16 rokov a ste spôsobilá/ý na tieto právne úkony, (ii) Vami poskytnuté osobné údaje sú správne, pravdivé a aktuálne. V prípade zmeny vašich osobných údajov sa zaväzujete tieto osobné údaje bez zbytočného odkladu aktualizovať.
 2. Vaše osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame ako prevádzkovateľ na základe GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, na nasledujúce účely, v rozsahu a po dobu:

         2.1. Dodanie tovaru a s tým spojené činnosti

 • Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste a na vykonanie opatrení pred uzatvorením tejto zmluvy na základe Vašej žiadosti podľa čl. 6 bod 1 písm. b) GDPR; v opačnom prípade vám nevieme poskytnúť požadované plnenie;
 • Rozsah: meno, priezvisko, bydlisko, email a telefónne číslo;
 • Doba uchovávania: po dobu vybavenia vašej objednávky.

          2.2 Vedenie účtovnej a daňovej agendy

 • Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 bod 1 písm. c) GDPR (daňové predpisy, zákon o účtovníctve a pod.);
 • Rozsah: meno, priezvisko, bydlisko, email a telefónne číslo a ďalšie údaje požadované právnymi predpismi;
 • Doba uchovávania: podľa právnych predpisov, ak nie je určená, do dosiahnutia účelu spracúvania.

           2.3   Cookies

 • Súbory cookies: V niektorých oblastiach našich webových stránok používame tzv. súbory cookies, napr. na rozpoznanie preferencii návštevníkov a za účelom úpravy webovej stránky zodpovedajúcim spôsobom. Toto uľahčuje navigáciu a zabezpečuje vysokú mieru užívateľskej prívetivosti našich webových stránok. Súbory cookies nám tiež pomáhajú identifikovať obzvlášť populárne oblasti našich webových stránok. Súbory cookies sú malé súbory uložené na pevnom disku návštevníka. Umožňujú uloženie informácií na určité časové obdobie a identifikáciu počítača návštevníka. Pre lepšiu orientáciu používateľov a individualizovanú prezentáciu služieb používame trvalé cookies. Takisto používame tzv. dočasné cookies (session cookies), ktoré sa po zatvorení prehliadača automaticky odstránia. Prehliadač môžete nastaviť tak, aby vás informoval o používaní súborov cookies. Toto zabezpečuje pre Vás transparentnosť používania cookies.
 • Právny základ: Spracúvanie je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, t. j. našej spoločnosti podľa čl. 6 bod 1 písm. f) GDPR; Ak ste nám poskytli svoj súhlas s používaním súborov cookie na základe referencie ("cookie banneru"), ktorí sme umiestnili na našej webovej stránke, zákonnosť spracovania sa dodatočne riadi čl. 6 ods. 1 písm a) GDPR, čiže súhlasom. Tento postup vyplýva i z § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa ktorého každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel považuje aj použitie príslušného nastavenia internetového prehliadača alebo iného počítačového programu.
 • Používanie cookies a ich povolenie v internetovom prehliadači je na slobodnej vôli každého Používateľa webovej stránky. Súbory cookies môžete slobodne vymazať alebo vopred nastaviť Váš internetový prehliadač tak, aby prijímanie súborov cookies buď odmietal, alebo Vás upozorňoval, keď sa server snaží zaslať Vám cookie. Rovnako môžete kedykoľvek zmazať cookies z Vášho zariadenia. Potom sa však môže stať, že webové stránky, ktoré sú na podpore cookies závislé, nebudú fungovať tak, ako by ste si predstavovali, alebo že časti stránok pre Vás nebudú dostupné.
 • Doba uchovávania: Akonáhle údaje prenášané cookies už nie sú potrebné na účely opísané vyššie, tieto informácie budú vymazané.

 1. Musíme vás však upozorniť, že v prípade, ak pri niektorom účele spracúvania osobných údajov právne predpisy ustanovujú alebo budú ustanovovať dlhšiu dobu uchovávania, vaše osobné údaje budeme uchovávať po dobu určenú platnými právnymi predpismi.

III. PRÍJEMCOVIA

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté nasledujúcim príjemcom a to najmä spoločnostiam a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré pre nás vykonávajú nasledovné služby:

 1. Poštové a kuriérske služby
 2. Vedenia účtovnej a daňovej agendy
 3. Správa webstránky, poskytovanie služieb v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien
 4. Grafické práce, marketingové práce a podpora marketingu, reklama, starostlivosť o webové stránky a profily, ich pravidelná aktualizácia, spracovanie údajov.
 5. Poskytovateľovi technickej a IT podpory, pokiaľ nebude postačovať záväzok mlčanlivosti poskytovateľa technickej a IT podpory.
 6. Vaše osobné údaje sme povinní poskytnúť aj iným oprávneným subjektom na základe všeobecne záväzného právneho predpisu (napr. orgány Finančnej správy SR, Slovenská obchodná inšpekcia a pod. ).

Vaše osobné údaje neprenášame do tretích krajín.

IV. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba máte právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcim sa vašej osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti ich spracúvaniu, práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť / návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov dozornému orgánu, ktorým je Úradu na ochranu osobných údajov, so sídlom na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, v prípade, ak sa domnievate alebo máte podozrenie, že došlo k porušeniu Vašich práv pri spracúvaní osobných údajov.

Vaše práva sú uvedené predovšetkým v článkoch 13 až 22 a článku 34 GDPR. Vaše práva sú uvedené aj na stránke Úradu na ochranu osobných údajov a stručne v tomto dokumente nižšie.

 1. Právo požadovať od nás informácie pri získavaní Vašich osobných údajov (čl. 13 GDPR)

Právo požadovať od nás informácie o vašich právach uvedených v tomto dokumente a informácie uvedené v tomto dokumente.

     2. Právo požadovať od nás informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak vaše osobné údaje neboli  získané priamo od vás (čl. 14 GDPR)

Uvedené platí, ak nám poskytnete osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktoré sa týkajú nielen Vás.

 1. Právo na prístup k osobným údajom (čl. 15 GDPR)

Právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, a ak tomu tak je, právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie: účely spracúvania, kategória dotknutých osobných údajov, príjemcovia alebo kategória príjemcov osobných údajov, predpokladaná doba uchovávania alebo kritéria na jej určenie, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa osobné údaje nezískali od vás ako dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj, existencia automatizovaného rozhodovania a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre vás.

Kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, poskytneme len vám ako dotknutej osobe. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré požiadate, môžeme účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak ste podali žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ ste nepožiadali o iný spôsob. 

 1. Právo na opravu osobných údajov (čl. 16 GDPR)

Právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 1. Právo na vymazanie osobných údajov (čl. 17 GDPR)

Máte právo kedykoľvek a bez uvedenia dôvodu požiadať o vymazanie osobných údajov.

Máte právo požadovať od nás a dosiahnuť výmaz vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu aj v prípade, ak:

 1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 2. namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu;
 3. osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
 4. osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo právneho poriadku Slovenskej republiky;
 5. osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti.

 1. Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 GDPR)

Právo na to, aby sme obmedzili spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

 1. napadnete správnosť vašich osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov;
 2. spracúvanie je protizákonné a namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 3. už nepotrebujeme osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich vy ako dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. namietali ste voči spracúvaniu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi.

Ako dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, vás budeme informovať pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

 1. Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania (čl. 19 GDPR)

Sme povinní oznámiť každému príjemcovi, ktorému boli vaše osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Ak o to požiadate, o týchto príjemcoch vás budeme informovať.

 1. Právo na prenosnosť osobných údajov (čl. 20 GDPR)

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ak sa spracovanie vykonáva automatizovanými prostriedkami a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné.

 1. Právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie (čl. 21 GDPR)

Máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je (i) nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo (ii) nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov alebo oprávnených záujmov tretej strany, vrátane namietania proti profilovaniu.

Nesmieme ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak namietate voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (čl. 22 GDPR)

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré sa vás týka alebo vás podobne významne ovplyvňuje, ak (i) je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania) a (ii) má právne účinky.

 1. Oznámenie porušenia ochrany osobných údajov dotknutej osobe (čl. 34 GDPR)

V prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, sme povinní vám bez zbytočného odkladu oznámiť porušenie ochrany osobných údajov.

 1. Poskytovanie informácií a obmedzenia vašich práv (čl. 12 GDPR)

Sme povinní poskytnúť vám na základe vašej žiadosti všetky informácie uvedené v čl. 13 a 14 GDPR a všetky oznámenia podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR, ktoré sa týkajú spracúvania vašich osobných údajov, písomne alebo inými prostriedkami, prípadne elektronickými prostriedkami. Ak ste o to požiadali, informácie sa môžu poskytnúť ústne za predpokladu, že sa preukázala vaša totožnosť.

Sme povinní uľahčovať vám výkon práv dotknutej osoby podľa čl. 15 až 22 GDPR.

Sme povinní poskytnúť vám informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe žiadosti podľa čl. 15 až 22 GDPR, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. Sme povinní vás informovať o každom takomto predĺžení do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

Ak neprijmeme opatrenia na základe vašej žiadosti, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti vás musíme informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Informácie poskytnuté podľa čl. 13 a 14 GDPR a všetky oznámenia a všetky opatrenia prijaté podľa čl. 15 až 22 a čl. 34 GDPR sa poskytujú bezplatne. Ak sú vaše žiadosti zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, môžeme buď:

 1. požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácií alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 2. odmietnuť konať na základe žiadost.

Bratislava dňa 25.05.2018

Odoslaním objednávky na webovej stránke www.fytozym.sk potvrdzujete, že ste sa v celom rozsahu oboznámili s týmito informáciami v súvislosti s ochranou osobných údajov.

SLOVENSKÁ GARANCIA KVALITY A SPOKOJNOSTI

ADRESA

LEGART MEDICAL, s. r. o.
Hrachová 16/B
821 05 Bratislava

IČO: 46 442 316
DIČ: 2023 384 286
IČ DPH: SK2023 384 286

Zapísaná v ORSR OS BA I, Oddiel Sro, Vložka č. 77532/B

KONTAKTY

E-mail: fytozym@fytozym.sk
Erika Petrleničová
+421 918 557 447
Zuzana Bukvišová
+421 905 420 485
Osobný odber a poradenstvo
od 09:00 do 15:00

© Copyright 2017 - 2024 FYTOZYM - All Rights Reserved