Používame štatistiky Google Analytics a súbory cookie pre váš lepší používateľský zážitok. Prehliadaním stránok súhlasíte s ich používaním. Ukladanie súborov cookie si môžete nastaviť či vypnúť vo vašom prehliadači. Viac informáciíx

Obchodné podmienky


Venujte prosím pozornosť nasledovným obchodným podmienkam. Tieto obchodné podmienky určujú zásady a princípy obchodných vzťahov medzi našou spoločnosťou LEGART Medical s.r.o. a Vami ako našim klientom, ktorý si objednal FZTOZYM prostredníctvom webového portálu www.fytozym.sk.

1. Hlavné vlastnosti tovaru

Naša spoločnosť predáva výživový doplnok FYTOZYM prostredníctvom webového portálu www.fytozym.sk. Fytozym je multi enzymatický prípravok, kde jeho vysoká účinnosť je dosiahnutá využitím synergického efektu pôsobením optimálnej kombinácie vysoko aktívných enzýmov. Užívanie Fytozymu pomáha udržať potrebnú úroveň enzýmov v tele a tak privádza do rovnováhy jeho prirodzený reparačný mechanizmus.

Enzýmy sú zložité látky bielkovinovej povahy. V tele vznikajú z aminokyselín, organizmus ich získava trávením bielkovín obsiahnutých v potrave. Enzýmy slúžia ako biokatalyzátory – urýchľujú a riadia všetky biochemické deje v organizme. Sú dôležité pre prirodzené obnovovanie organizmu.

Pri výrobe FYTOZYMu nie sú použité žiadne syntetické látky, konzervanty, farbivá a iné chemikálie. FYTOZYM neobsahuje žiadne umelé enzýmy, ide výlučne o prírodný produkt.

Upozornenie:

FYTOZYM je výživový doplnok, ktorého zloženie je uvedené nižšie:

Prírodné enzýmy

Výlučne rastlinný pôvod

Papain

25 mg

1500000 FCCPU

Bromelain

40 mg

2500000 FCCPU

Amyláza

18 mg

1610 DU

Lipáza

2 mg

225 FIP 

Proteáza 6.0

200 mg

80000 HUT

Neutrálna bakteriálna proteáza    

35 mg

30000 PC

Serrapeptáza

80 mg

50000 U

Rutin

25 mg

Zázvor

75 mg

Odporúčaná denná dávka je: 1 kapsula 3 x denne, 45 minút pred alebo 90 minút po jedle.

Táto odporúčaná denná dávka by sa nemala prekračovať.

Výživový doplnok FYTOZYM sa nesmie používať ako náhrada rozmanitej stravy.

Odporúčame výživový doplnok uskladňovať mimo dosahu detí, na tmavom mieste pri teplote okolo 22 °C.

FYTOZYM nemá schopnosť prevencie, liečby alebo vyliečenia ľudských chorôb.

2. Objednávka FYTOZYMu a uzatvorenie kúpnej zmluvy

FYTOZYM si môžete objednať zaslaním objednávky prostredníctvom portálu www.fytozym.sk.

Pred odoslaním objednávky budete vyzvaný, aby ste zaškrtnutím políčka potvrdili, že ste sa s týmito podmienkami oboznámili, prečítali ste si ich, porozumeli ste ich obsahu a v celom rozsahu súhlasíte akým spôsobom bude prebiehať nákup FYTOZYMU.

Zaslaním objednávky nás žiadate o dodanie zvoleného množstva FYTOZYMu. Po obdržaní objednávky Vám zašleme emailom Potvrdenie objednávky. Úhradu vykonáte v závislosti od zvolenej možnosti. FYTOTYM je možné uhradiť v hotovsti, na dobierku alebo bezhotovostným prevodom, prípadne platbou kartou prostredníctvom portálu www.fytozym.sk.

Potvrdením objednávky z našej strany dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy ohľadom objednaného FYTOZYMu. Na jednej strane nám vzniká povinnosť Vám FYTOZYM dodať a na druhej strane Vám vzniká povinnosť FYTOZYM prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu. Spolu s FYTOZYMom Vám zašleme aj vystavenú faktúru – daňový doklad, tieto podmienky ako aj v nich obsiahnuté poučenie v súlade so zákonom č. 102/2014 Z.z. Pravdaže uvedené je už len nevyhnutným účtovným zavŕšením celej obchodnej transakcie.

Vami objednaný FYTOZYM Vám zašleme do 3 pracovných dní, nie je však možné vylúčiť predĺženie tejto lehoty v prípade objektívnych okolností akými sú napr. technické problémy, choroba personálu a iné.

3. Spoločnosť a jej kontaktné údaje

Obchodné meno LEGART Medical s.r.o.
Sídlo Nitrianska 3, 821 08 Bratislava – Ružinov, Slovenská republika
IČO 46 442 316
DIČ 2023 384 286
IČ DPH SK2023 384 286
Zapísaná v ORSR OS BA I, Oddiel Sro, Vložka č. 77532/B
Štatutár Erika Petrleničová a JUDr. Zuzana Bukvišová, konateľ
E-mail fytozym@fytozym.sk
Telefón 0918 557 447, 0905 420 485

Priamo u na vyššie uvedených kontaktných údajoch ste oprávnený reklamovať tovar, podať sťažnosť alebo iný podnet.

4. Cena za tovar, platobné podmienky a informácia k reklamáciám

Kúpna cena za FYTOZYM je vo výške uvedenej na webovej stránke www.fytozym.sk a táto zahŕňa aj cenu dopravy s výnimkou prípadu, ak si zvolíte dodanie tovaru na dobierku. V takom ptípade sa ku kúpnej cene pripočíta suma 1 EUR. Kúpna cena je splatná v závislosti od Vami vybraného spôsobu úhrady. Kúpnu cenu je možné uhradiť: hotovostne, prevodom na účet, platba kartou, alebo na dobierku.

V prípade akejkoľvek reklamácie, sťažnosti alebo podnetu, nám ju zašlite emailom alebo poštou na kontaktné údaje uvedené v bode 2 vyššie. O spôsobe vybavenia reklamácie, sťažností alebo podnetu, Vás budeme písomne informať v zákonných lehotách, t. j. najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamácie.

V prípade ak by ste neboli spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie alebo ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, máte možnosť obrátiť sa na našu spoločnosť so žiadosťou o nápravu. Ak žiadosť o nápravu zamietneme alebo na ňu neodpovieme do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 (www.soi.sk), alebo iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obrátite. Zároveň môžete na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

5. Odstúpenie od zmluvy

Nakoľko je FYTOZYM výživový doplnok, kde je nevyhnutné dodržiavanie prísnych hygienických zásad a zároveň existuje riziko jeho zmiešania s iným tovarom, NEMÁTE PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY.

V tejto súvislosti sa v celom rozsahu odvolávame na nasledovné ustanovenia § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v zmysle ktorého: Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

Písm e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 

Písm f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

6. Zodpovednosť za tovar

Nároky z vád FYTOZYMu sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností vadou nie je skutočnosť, že ste nepocítili očakávaný výsledok, alebo úľavu. FYTOZYM je výživový doplnok.

7. Dĺžka trvania zmluvy

Zmluva sa uzatvára vždy výlučne na dobu určitú a zaniká riadnym dodaním tovaru a zaplatením kúpnej ceny za dodaný tovar.

Odoslaním objednávky na webovej stránke www.fytozym.sk potvrdzujete, že ste boli v celom rozsahu informovaný o vyššie uvedených skutočnostiach pred uzatvorením kúpnej zmluvy a predmetným informáciám v celom rozsahu rozumiete. Zároveň vyjadrujete svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.

Ak máte voči týmto obchodným podmienkam akékoľvek výhrady, tieto je nutné uviesť v poznámke k samotnej objednávke. Takáto výhrada sa však považuje za nový návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy, a teda je na našom slobodnom zvážení, či ju akceptujeme a či s Vami kúpnu zmluvu uzavrieme. V prípade, ak Vašu výhradu neakceptujeme, nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy.

Tieto základné zmluvné podmienky platia v znení v akom sú uverejnené na internetovej stránke www.fytozym.sk.

SLOVENSKÁ GARANCIA KVALITY A SPOKOJNOSTI

ADRESA

LEGART MEDICAL, s. r. o.
Hrachová 16/B
821 05 Bratislava

IČO: 46 442 316
DIČ: 2023 384 286
IČ DPH: SK2023 384 286

Zapísaná v ORSR OS BA I, Oddiel Sro, Vložka č. 77532/B

KONTAKTY

E-mail: fytozym@fytozym.sk
Erika Petrleničová
+421 918 557 447
Zuzana Bukvišová
+421 905 420 485
Osobný odber a poradenstvo
od 09:00 do 15:00

© Copyright 2017 - 2024 FYTOZYM - All Rights Reserved